Itt a lehetőség, hogy megnyerd az 5 alkalmas egyéni sport mentáltréning utalványt!

Ehhez nem kell mást tenned, csak kitölteni a kérdőívet.

A nyereményjátékban azok vesznek részt, akik ott voltak a MEGÁLLÍTHATATLAN Sportmotivációs fesztiválon és 2024. január 27. és február 2. között kitöltik a kérdőívet.

Kocsi Judit sportmotivációs fesztivál NYEREMÉNYJÁTÉK részvételi feltételei és szabályzata

KÉRLEK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

1. A Játék szervezője

Az üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Kovács-Kocsi Judit Egyéni vállalkozó (4031 Debrecen, Vincellér utca 2.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a) kitölti a közzétett nyereményjáték űrlapot,

(b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint hozzájárul a személyes adatainak (teljes név, email cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy Játékos csak egy űrlap kitöltésre jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva:

(a) Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.);

2.4. A Játékosok az űrlap kitöltése során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra a nyertes kiválasztása és kihirdetése során. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, email cím törlése stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós vagy hiányos adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrál, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Közreműködőnek okoztak.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024. január 27. 07:00-tól – 2023. február 2. 23:59-ig tart.

Sorsolás: 2023. február 5. 12:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

4. A Játék menete: Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak a nyermeényjátékhoz tartozó űrlapot kell kitöltenie, megválaszolnia a benne szereplő kérdéseket a játék időtartama alatt.

4.2. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest választ ki. A sorsoláson a véletlenszerűség elvét követő program segítségével kerül kiválasztásra a nyertes.   

4.3. Nyeremény:

1 darab 5 alkalmas sport mentáltréning utalvány Kocsi Judittal

(nettó: 44 000 Ft értékben) , amely a kitöltők között kerül kisorsolásra.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 24 órán belül a Rajongói oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A sorsolást követően a nyertessel emailben történik a kapcsolatfelvétel. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 5 munkanapon belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A Nyertes nyereményének átvétele alkalmával köteles igazolni magát, saját személyazonossági igazolványával.

A nyeremény átvételének határideje: a sorsolást követő 30 naptári nap.

A nyereményt a Nyertes kizárólag email útján jogosult átvenni.

6. Adózás, költségek

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettség a szervezőt terheli.

7. Adatvédelem, személyiségi jogok

A Játékos regisztrációjával és a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

a) személyes adatait a Szervező és Közreműködő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, és azt harmadik félnek, e célból átadják. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapszik.

b) adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Nyereményjáték lebonyolítása céljára;

c) a nyertes Játékosok személyes adatai közül a Szervező a Nyertes nevét és Facebook profilképét nyilvánosságra hozza internetes honlapján és/vagy közösségi média csatornáin.

d) A Nyertes írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy a Közreműködő a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

A Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó jár el.

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, így legfeljebb a Nyertes kisorsolását követő 6 évig, illetve az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyertes Játékost a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket és a Szervezőt terhelő jogszabályi kötelezettségeket is. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlójának való átadását.

A Szervező az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Szervező által használt adatok vonatkozásában az érintettet megilleti a GDPR-ban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a bíróság előtt is gyakorolhatja, valamint kérheti a Szervező adatvédelmi tisztviselőjének (info@vertigostore.eu) segítségét is. Az adatok feldolgozását az Adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 30 munkanapon belül választ küldünk: Kocsi Judit Egyéni Vállalkozó (4031 Debrecen, Vincellér utca 2) vagy hello@kocsijudit e-mail címre.

Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő és a Közreműködő, mint adatfeldolgozó végzi.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8.Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Közreműködő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Közreműködő a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak.

8.3. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a drive.google.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (űrlap kitöltés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Közreműködő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. A Szervező, a Közreműködő kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7 A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével

Debrecen, 2024. január 26.

Kovács-Kocsi Judit Egyéni Vállalkozó

Szervező